odpady.sulikow.pl

gospodarka odpadami


Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPAMI


1. Obowiązujące zasady

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi założył na Gminę obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
Wysokość stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny – 23 zł miesięcznie za osobę.
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie: – 46 zł miesięcznie za osobę.


2. Harmonogram odbioru odpadów

Załączniki dotyczące odbioru odpadów


3. Wzory dokumentów

a) Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe – załącznik dostępny w zakładce do pobrania
b) Deklaracja nieruchomości zamieszkałe – załącznik załącznik dostępny w zakładce do pobrania


4. Pojemniki na odpady

Istnieje możliwość dzierżawy pojemnika na odpady zmieszane i posortownicze od firmy obsługującej teren Gminy Sulików. W celu podpisania umowy na dzierżawę pojemnika mieszkańcy mogą kontaktować się z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 8,  tel. 75 67 11 243.
Osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem pojemnika na odpady ulegające biodegradacji powinny kontaktować się z Urzędem Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulików, tel. 75 77 87 288.


5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK przy ul. Pocztowej 7A w Sulikowie czynny będzie w dniach i godzinach:
Środa – od 13:00 do 17:00
Sobota – od 10:00 do 14:00
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1.

1) Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usytuowanego w miejscowości Sulików (działka numer 7/56), prowadzonego przez Gminę Sulików, zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.
2) Do PSZOK mogą być dostarczane nieodpłatnie odpady zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
3) Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach.
4) Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż.


ROZDZIAŁ II
Ustalenia szczegółowe


§ 2.

1) Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Sulików lub dowodu wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sulików.
2) Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie odbywać się będzie co najmniej cztery razy w miesiącu w terminach ustalonych harmonogramem, ogłoszonym w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sulików.
3) Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
4) Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK
5) Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.
6) W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
a) papier
b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
c) szkło
d) odpady zielone
e) przeterminowane leki
f) zużyte baterie i akumulatory
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe
i) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych
j) zużyte opony
k) chemikalia
l) zużyte igły i strzykawki.

7)Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zawierające azbest
b) materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa
c) części samochodowe, w tym szyby samochodowe
d) padłe zwierzęta
e) zmieszane odpady komunalne
f) odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
g) odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.
8) Zaleca się, aby odpady niebezpieczne (chemikalia) znajdowały się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.
9) Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwach domowych oraz w przypadku gdy odpady nie są posegregowane lub są zanieczyszczone innymi odpadami.


ROZDZIAŁ III


Ustalenia końcowe


§ 3.


1) Nieprzyjęte do PSZOK odpady należy dostarczyć do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
2) Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Gminy Sulików.


6.Segregacja odpadów

a) Papier – niebieski worek lub pojemnik

Należy wrzucać:
- gazety, czasopisma, katalogi
- książki, zeszyty, papier biurowy
- torebki papierowe i papier opakowaniowy
- kartonowe i tekturowe pudełka
Papier musi być suchy.


Nie należy wrzucać:
- papierów zatłuszczonych i brudnych
- papieru z folią, kopert bąbelkowych, papierków po cukierkach
- papieru termicznego i przebitkowego używanego w faksach i paragonach
- opakowań po gipsie, cemencie, zaprawach budowlanych


b) Szkło – zielony worek lub pojemnik

Należy wrzucać:
- szklane butelki po napojach i innych produktach spożywczych
- słoiki bez nakrętek
- szklane opakowania po kosmetykach
- szklanki i kieliszki
Wszystkie odpady powinny być bez zawartości, nie tłuczemy szkła przed wrzuceniem.


Nie należy wrzucać:
- doniczek ceramicznych
- szkła okiennego, luster, szyb samochodowych
- szkła żaroodpornego i okularowego
- żarówek, lamp i neonówek
- szklanych opakowań po środkach chemicznych i lekach
- brudnych butelek i pojemników po olejach


c) Plastik – żółty worek lub pojemnik


Należy wrzucać:
- puste opakowania po szamponach, żelach pod prysznic, odżywkach, balsamach do ciała, tonikach, maseczkach, żelach do mycia twarzy, płynach do mycia naczyń, podłóg
- worki foliowe
- zgniecione butelki po napojach i płynach
- plastikowe zakrętki
- plastikowe torebki i reklamówki, koszyczki po owocach
- kartony po napojach, mleku, sokach i innych produktach spożywczych
- puszki po piwie, napojach, konserwach i produktach spożywczych
Wszystkie odpady powinny być bez zawartości, odpady zgniatamy przed wyrzuceniem.


Nie należy wrzucać:
- zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego
- styropianu
- torebek po chipsach, kawie
- opakowań po jogurtach, śmietanie, maśle, margarynie
- odpadów gabarytowych np. plastikowych listewek przypodłogowych
- doniczek plastikowych, konewek, koszyczków, skrzyneczek


d) BIO – brązowy pojemnik


Należy wrzucać:
- ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów
- nieprzetworzone resztki żywności pochodzenia roślinnego
- fusy z kawy
- obierki, skorupki jaj
- odpady po owocach i warzywach
- czerstwe pieczywo
Odpady wrzucamy bezpośrednio do pojemnika albo do worków biodegradowalnych.


Nie należy wrzucać:
- resztek z obiadów, zup, kompotów
- soków, napojów
- mięsa, kości
- jedzenia przetworzonego
- niczego co jest spleśniałe


e) Odpady wielkogabarytowe można dostarczyć przez cały rok do PSZOK w Sulikowie. Dodatkowo zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie organizowana raz w roku. Termin zostanie podany.f) Przeterminowane leki będą odbierane ze specjalistycznego pojemnika umieszczonego w Punkcie
Aptecznym przy ul. Wojska Polskiego 18 w Sulikowie oraz z PSZOK-u przy ul. Pocztowej 7a w Sulikowie.


7. Firmy posiadające pozwolenie na wywóz ścieków
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sulików posiadają:


1) F.H.U. „DANIEL” Daniel Pażenczewski
Gronów 5, 59-900 Zgorzelec, tel. 604 705 681

2) FEB-EKO Sp. z o.o. Stanowice
ul. Olchowa 1, 55-200 Oława, tel. 71 723 20 53

3) Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików, tel. 75 72 10 722

4) WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31

5) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów, tel. 75 77 88 726

6) TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29,03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79

7) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 57 990


8. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W załączeniu Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Sulików.


9. Podmiot odbierający odpady

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Sulików jest:
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu
ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań, tel. 75 67 11 220


10. Miejsce zagospodarowania odpadów

Wszystkie odpady komunalne z terenu Gminy Sulików, w tym zmieszane odpady, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1 – RIPOK.


11. Osiągnięte poziomy w roku 2018


Poziom Wymagany Osiągnięty
Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Min. 30 % 32 %
Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Min. 50 % 100 %
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Max. 40 % 20 %


12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Załącznik


ANALIZA 2020 ROK

 ANALIZA 2019 ROK

 


ANALIZA 2018 ROK

 


Analizy z lat ubiegłych:ANALIZA 2014 ROK

 


ANALIZA 2015 ROK

 


ANALIZA 2016 ROK

 


ANALIZA 2017 ROKPowrót na stronę główną