Logo Gminy Sulików

Kontrola gospodarki ściekowej

Artykułem 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) został nałożony na Gminę obowiązek sprawowania kontroli gromadzenia oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym rusza cykl kontroli gospodarstw domowych.

Właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, obowiązani są do okazania niżej wymienionych dokumentów:

1.    umowy korzystania z usług wywozu nieczystości ciekłych,

2.    dowodów uiszczania opłat wywozu nieczystości ciekłych.

Częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Warto wiedzieć, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

W przypadku, gdy wójt nie wykonuje obowiązku sprawowania kontroli gospodarstw domowych – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 zł do 50.000 zł.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności