Logo Gminy Sulików

Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Sulików

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 z późn. zm.), Wójt Gminy Sulików Jan Majowski zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Sulików uchwały nr LXII/498/24 z dnia 26 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Sulików.

Wnioski do projektu planu ogólnego należy składać w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) na adres: Wójt Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików; w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Gminy Sulików; na adres e-mail: ug@sulikow.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składając wniosek należy podać swoje imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej o ile się taki posiada. Należy również wskazać czy jest się właścicielem czy użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można również podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) w powiązaniu z art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Sulików Jan Majowski zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Sulików. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska do wyżej wymienionej procedury planistycznej.

Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do sporządzanego planu ogólnego gminy  jest Wójt Gminy Sulików.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności